;

Voorwaarden voor het publiceren van meningen van klanten

FNAC biedt op haar site de mogelijk om een score toe te kennen aan de producten en om via verschillende onlinetools meningen of commentaren te plaatsen.
Het online plaatsen van een mening door een internetgebruiker op de beschrijvende fiche van een product houdt de voorafgaande aanvaarding en het naleven van onderhavige gebruiksvoorwaarden in.

Achterliggende idee:

De functie “Uw mening geven” op de site www.fnac.be is vooral bedoeld om een ruimte te creëren waarop internetgebruikers hun mening kunnen uiten en een bijdrage kunnen leveren aan andere internetgebruikers met betrekking tot de producten die ze kopen en die ze kennen, zodat ze vrij hun mening kunnen geven en kopers op de site op loyale en constructieve wijze kunnen informeren.
Het is bijgevolg de bedoeling de meningen in kwestie te laten weergeven, de standpunten in acht te nemen en de internetgebruikers toe te laten zich een mening te vormen.

De meningen mogen niet:

 • Lasterlijk, aanstootgevend, obsceen, beledigend of gewelddadig zijn, aanzetten tot geweld, van politieke, racistische of xenofobe aard zijn en algemeen beschouwd in strijd zijn met de van kracht zijnde wetten en reguleringen, met de rechten van personen of met de goede zeden;
 • Verwijzen naar of melding maken van de meningen van andere internetgebruikers;
 • De afloop of de essentiële elementen van een boek of van een film onthullen;
 • Gebruikt worden voor persoonlijke of professionele, met name publicitaire doeleinden;
 • Persoonlijke gegevens bevatten;
 • Betrekking hebben op de verkoper die het u voorstelt maar enkel op het product dat voorgesteld wordt in de fiche van het artikel.

Het geven van een mening

Er zijn drie manieren waarop u een mening kan geven op de site:

 • De zogenaamde “spontane” mening: een mening die door de internetgebruiker gegeven wordt via de knop “uw mening geven” die terug te vinden is in de beschrijvende fiche van het product, en zonder dat dit door Fnac wordt gevraagd. Daarna wordt de mening gecontroleerd volgens de hierna beschreven regels.
 • De “gecontroleerde” mening: de mening die door Fnac wordt gevraagd via een formulier “Klantenmeningen” (gespecialiseerde oplossing voor het inzamelen van meningen van klanten) dat via e-mail wordt gestuurd naar aanleiding van een aankoop op Fnac.be of in de winkel. Daarna wordt de mening gecontroleerd volgens de hierna beschreven regels. Deze meningen zijn herkenbaar aan het pictogram “gecontroleerde mening”
 • Via “De Club van Testers”, die bestaat uit gerichte leden die klanten zijn van Fnac.be en een affiniteit hebben met de producten die ze in reële gebruiksomstandigheden gedurende 4 weken testen. Na afloop van deze 4 weken worden deze producten teruggestuurd naar het merk. De leden worden uitgenodigd om hun eerlijke en objectieve meningen over de producten te plaatsen. De mening wordt gecontroleerd volgens de hierna beschreven regels.

Na controle worden de “spontane” en de “gecontroleerde” meningen weergegeven op de beschrijvende fiches van de producten in het tabblad “Meningen van Klanten”.

De “gecontroleerde” mening is herkenbaar en onderscheidt zich van de “spontane” mening dankzij een label “Gecontroleerde meningen” dat onder de naam van de auteur van de mening wordt geplaatst.

Er wordt door FNAC geen enkele tegenprestatie geleverd in ruil voor een mening die is gegeven.

Rangschikking van de meningen

De meningen worden standaard gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste. Er zijn drie manieren waarop de meningen worden gerangschikt: "de nuttigste mening" (review die de meeste "ja"-antwoorden heeft gekregen van internetgebruikers op de vraag "Was deze review nuttig voor jou?"), "de beste scores" en "de slechtste scores".

Publicatie- en bewaartermijnen

De maximale termijn tussen het geven en het publiceren van de mening bedraagt zeven dagen. Vanaf het moment waarop de mening door het controleteam is gevalideerd, is ze onderworpen aan de uren waarop de site up-to-date wordt gebracht, zijnde om de vier uur (08u00, 12u00, 16u00, 20u00 en middernacht). De mening blijft online zolang het product te koop wordt aangeboden op de site Fnac.be.

Controle

De commentaren en meningen worden gecontroleerd.

FNAC behoudt zich bijgevolg het recht voor om commentaren of adviezen die persoonlijke informatie over de auteur van de commentaar of over derden, die duidelijk niet in overeenstemming zijn met de geest van de site, die kwetsende of onterende bewoordingen bevatten tegen de auteur of tegen elke natuurlijke of rechtspersoon, die in strijd zijn met de wet, die onterende, gewelddadige, racistische, pedofiele bewoordingen bevatten of die aanzetten tot moord of zelfdoding, tot haat of tot discriminatie, niet online te plaatsen of op elk moment te schrappen. De inhoud van de commentaren van de verkopers mogen geen inbreuk plegen op het auteursrecht of op andere rechten van derden.

Ook is het mogelijk dat geweigerd wordt om de meningen te publiceren, en wel omwille van de volgende redenen:

 • De score stemt niet overeen met de commentaar.
 • De gegeven mening heeft betrekking op de koopervaring (dienstverlening aan de klant, levering, website) en niet op het product waaraan de score is toegekend.
 • De tekstuele inhoud bevat willekeurige karakters of is zodanig slecht geschreven dat ze onverstaanbaar wordt.
 • De beschrijvende elementen van de kenmerken van het product zijn niet vermeld.
 • De inhoud staat niet in verhouding tot het product waaraan de score is toegekend.
 • De tekstuele inhoud bevat persoonlijke inlichtingen of andere informatie die mogelijk aanleiding kan geven tot identiteitsdiefstal: de naam of de voornaam van individuen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een nauwkeurig fysiek adres of een e-mailadres, een kredietkaartnummer, een rijksregisternummer, een bankrekeningnummer of andere informatie die mogelijk aanleiding kan geven tot identiteitsdiefstal.
 • De tekstuele inhoud zet aan om te kopen bij een concurrent.
 • Uit de tekstuele inhoud blijkt dat de gebruiker het product nog niet heeft uitgeprobeerd.
 • In de inhoud staan beledigingen of grofheden.
 • De bepalingen van de mening bevatten concrete elementen van belangenconflicten.
 • Een gebruiker formuleert een ongepaste commentaar op een andere inhoud of de auteur ervan.
 • De tekstuele inhoud is duidelijk spam of er worden website of URL’s, ook die van de klant of van de fabrikant, in vermeld.
 • De tekstuele inhoud bevat een oproep tot een gerechtelijke actie.
 • De klantendienst is tussengekomen bij de behandeling van het geschil, de klant wordt verzocht zijn mening bij te werken.
 • De consument heeft de beheerder van de meningen gecontacteerd om zijn mening te verwijderen of te wijzigen.
 • De beheerder van de meningen is van oordeel dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden ingeroepen.

FNAC behoudt zich de mogelijkheid voor om de auteur van de mening te contacteren voor controledoeleinden in geval van twijfel over de echtheid van de meningen.

Wanneer een persoon redenen heeft om te denken dat een persoon inbreuk pleegt op een recht waarvan hij houder is of dat hem schade wordt berokkend, dient deze FNAC hiervan in kennis te stellen op het volgende adres zodat FNAC de noodzakelijke maatregelen kan nemen:

Fnac Vanden Borre SA
Dienst Communicatie
Slesbroekstraat, 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Wijziging of schrapping van een mening

Na publicatie kan een mening door een derde gemeld worden als zijnde ongepast of ongeschikt via de knop “Melden” die onderaan rechts van de mening in kwestie terug te vinden is. De als ongepast gemelde meningen kunnen worden geschrapt.

De auteur van een mening kan ook vragen om de mening te wijzigen. Hiervoor kan hij dezelfde functie “Melden” gebruiken. Na controle van de identiteit van de auteur (e-mailadres, pseudoniem) en van het verzoek, wordt de mening door het controleteam gewijzigd.

Exploitatietoelating

De internetgebruiker geeft de toelating aan FNAC om de meningen waarvan hij de auteur is gratis te gebruiken voor commercialisatie- en promotiedoeleinden van het product waarop ze betrekking heeft, met name voor de volgende verspreidingswijzen:

 • Op het internet, met name op alle institutionele, commerciële of communautaire sites, blogs en/of pagina’s van de groep FNAC, en op de sites, blogs of pagina’s van partners of gelieerde ondernemingen, alsook op de zoekmotoren, met name diegene die meningen en commentaren verspreiden;
 • In de winkels van FNAC waar ze kunnen worden uitgezonden;
 • Binnen het kader van de interne en institutionele communicatie van de groep FNAC en journalistieke informatie;
 • Op alle afgedrukte dragers, waaronder met name uitgave, catalogi, pers, leaflets, flyers, POS.

Binnen het kader van de hierboven gedefinieerde bestemming, omvatten de verleende exploitatierechten:

 • Uit hoofde van het reproductierecht, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, het recht om te reproduceren, te laten reproduceren, in omloop te brengen, elke kopie, dubbel, duplicaat te maken zonder beperking wat betreft het aantal exemplaren, in zijn geheel of gedeeltelijk, gratis of tegen betaling, op elke papieren, informatica-, elektronische, audio-, optische en/of elke andere huidige of toekomstige drager, via elle huidige of toekomstige procedés.
 • Uit hoofde van het recht op vertegenwoordiging, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, het recht om te vertegenwoordigen, openbaar te laten vertegenwoordigen, volledig of door middel van uittreksels, in zijn geheel of gedeeltelijk, gratis of tegen betaling, via alle procedés zoals de vertegenwoordiging op scherm of elk ander procedé in alle publieke of privéplaatsen.
 • Uit hoofde van het recht op verspreiding, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, gratis of tegen betaling, het recht op verspreiding via hertzgolven, per satelliet, via uitzending, via elke kabeloperator of elk ander huidig of toekomstig telecommunicatiemiddel. Dit recht omvat ook de verspreiding op internetnetwerken en de verspreiding naar netwerken die bestemd zijn voor een publiek dat niet gegroepeerd is binnen een rechtspersoon, zoals de Télétel- en internetnetwerken.
 • Uit hoofde van afgeleide rechten, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, gratis of tegen betaling, het recht om te gebruiken, aan te passen, te rangschikken, te wijzigen, te vertalen en te laten gebruiken, aanpassen, rangschikken, wijzigen, vertalen in zijn geheel of gedeeltelijk.

Persoonsgegevens

De internetgebruiker aanvaardt dat, in het kader van de verspreiding van de commentaren, bepaalde persoonlijke informatie die op hem betrekking heeft, verschijnt, zoals: de voornaam en de woonplaats.
De commentaren en persoonsgegevens van de gebruikers worden ingezameld en via de computer verwerkt met het oog op het beheer en de verspreiding van de commentaren.
In dit kader is het mogelijk dat de ingezamelde gegevens worden doorgegeven aan een prestatieverlener met het oog op het beheer van de speciale tool die ontwikkeld werd voor het beheer van commentaren.
Overeenkomstig de Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 4 augustus 2004, beschikken de internetgebruikers over een recht op toegang, verbetering en verzet met betrekking tot de gegevens die op hen betrekking hebben. Ze kunnen deze rechten uitoefenen door een bericht of een brief te sturen naar:

Fnac Vanden Borre SA
Dienst Communicatie
Slesbroekstraat, 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw